Exlink: Antwurt dem Hochgelerten Doctor Joan Pugenhag uff die Missiue so er an den Hochgelerte Doctor Hesso geschickt das Sacrament betreffende (1525)-Zum Digitalisat